Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále též označovaného jako „zákazník“) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu Nábytek UNISTAV dostupný na webové stránce http://nabytekjesenik.cz (dále jen „internetový obchod“). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 2. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.
 3. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, tedy ten který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není, tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující může realizovat koupi zboží z internetového obchodu od prodávajícího prostřednictvím elektronické objednávky - objednávkového formuláře dostupného v internetovém obchodě. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí se prodávající zavazuje neprodleně potvrdit kupujícímu informativním e-mailem na e-mail kupujícího zadaný při objednávce zboží.
 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je vyplnění veškerých objednávkovým formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Veškeré potvrzené objednávky zboží učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné pro kupujícího i prodávajícího.
 3. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím.
 5. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží v internetovém obchodě mají pouze informativní charakter a jednotlivé odstíny se mohou lišit dle individuálního nastavení monitoru.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 7. Osobní údaje, které uvede kupující v objednávkovém formuláři, jsou použity pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.
 10. Pokud provede kupující storno objednávky do 12 hodin od jejího potvrzení, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky.

3. Platební podmínky

 1. Kupující může uhradit kupní cenu zboží hotově - při převzetí zboží, a to celou částku kupní ceny zboží. Zálohy na zboží před dodáním zboží nejsou ze strany prodávajícího požadovány.
 2. Kupující může uhradit kupní cenu zboží také bezhotovostním převodem na účet prodávajícího číslo účtu: 244888886/0600. Jako variabilní symbol u platby kupní ceny je kupující povinen uvést číslo objednávky. Takto uhrazená kupní cenu musí být na účet Prodávajícího připsána před dodáním zboží kupujícímu.
 3. Způsob úhrady si kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři

4. Dodací podmínky

 1. Většina zboží je dodávána v demontovaném stavu. K vybranému zboží dodávanému v demontovaném stavu je možné doobjednat montáž zboží.
 2. Běžná dodací doba je vždy uvedena u konkrétního zboží i v produktové kartě. Dodací lhůta se počítá od potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
 3. Zboží bude kupujícímu doručeno na určené místo dodání dopravcem vybraným prodávajícím, vybrané zboží je možné zaslat poštou.
 4. Ceník dle ceníku služeb
 5. Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. z důvodu změny názvu u výrobce), s tím že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží.

5. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s  právním řádem platným v České republice.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@unistavjesenik.cz
 3. Neručíme za vady  vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho neodbornou montáží.

6. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat ho na místo dodání v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.
 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

7. Osobní údaje

 1. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR.
 2. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zásilek.
 3. Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.
 4. Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěny na serverech společnosti, které nejsou zároveň využívány žádným jiným subjektem, a to po dobu 5 let. Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj. dle zákona č. 563/1991 Sb.
 5. Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
 6. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
 7. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě.
 8. Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník změnit na základě požadavku zaslaného emailovou zprávou na info@unistavjesenik.cz nebo o tuto změnu může požádat dodavatele telefonicky.
 9. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@unistavjesenik.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

 1. V případě, že je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo od uzavřené smlouvy do 30 dnů od dodání zboží odstoupit bez udání důvodu. Toto ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který uzavírá kupní smlouvu v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 2. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od takového odstoupení. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce. nebo jiný způsob dle dohody s kupujícím. S vrácením platby je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než obdrží vrácené zboží.
 3. Výše uvedená možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 30 dnů od dodání zboží se dle právních předpisů mj. nevztahuje:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil kupující, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupující nebo pro jeho osobu
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 4. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, řídí se odstoupení od smlouvy ustanovením § 2001 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

 1. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění.
 2. Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu prostřednictvím   emailu na adresu info@unistavjesenik.cz nebo písemně v provozovně prodávajícího. Při odstoupení je kupující povinen uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesilateli.
 3. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky, vyjma částky představující náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než standardní nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 4. Pokud kupující odstupuje od smlouvy po převzetí zboží, zavazuje se neprodleně po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zaslat zboží zpět na adresu: Nábytek UNISTAV  s r. o., 28. října 889/5, 790 01  Jeseník kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. S vrácením platby dle předchozího odstavce je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží obdrží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů).
 5. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Nároky z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
 3. Kupující akceptováním těchto obchodních podmínek dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Nábytek UNISTAV  s r. o., 28. října 889/5, 790 01  Jeseník
 4. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách internetového obchodu.
 5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu způsobem stanoveným těmito podmínkami včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 6. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to kupující písemně požádá.
 7. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 8. Prodávající sděluje, že je jako zpracovatel osobních údajů registrován v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů. Číslo registrace prodávajícího ..........................................

10. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 3. Kupující prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky v internetovém obchodě.
 4. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
 6. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@unistavjesenik.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně kupujícího, ve znění pozdějších předpisů
Zboží skladem ihned k expedici
20km okolo Jeseníku doprava zdarma
Měsíční slosování o zajímavé ceny
Doprava do 48 hod. v pracovní dny